مجموعه جامع آموزش تستی دما ، گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی فیزیک را بیست بگیریم فصل چهارم فیزیک دهم مجموعه آموزشی فیزیک دهم فصل چهارم ( دما ، گرما و قانون گازها ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۷ dvd جزوه دارد تعداد صفحات […]

روش های تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی فیزیک را صد بزنیم فصل سوم فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل سوم ( ویژگی های فیزیکی مواد ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۵ dvd جزوه دارد تعداد صفحات جزوه ۴۷صفحه […]

مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی فیزیک را بیست بگیریم فصل سوم فیزیک دهم مجموعه آموزشی فیزیک دهم فصل سوم ( ویژگی های فیزیکی مواد ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۸ dvd جزوه دارد تعداد صفحات جزوه ۶۲ صفحه تصویر جزوه […]

روش تست زنی کار ، انرژی و توان دهم مهندس امیر مسعودی تست های کنکور خود را ۱۰۰ بزنید فصل دوم فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل دوم ( کار ، انرژی و توان ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۴ dvd جزوه […]

تماس با خط 1
تماس با خط 2